Born Bilingual (อายุ 6 เดือน - 1 ปี 6 เดือน)

รายละเอียดหลักสูตร

  • เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ที่ถูกพัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและสายตาผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  • พื้นที่เล่นแห่งการเรียนรู้ที่ไม่ซ้ำกันของเราจะช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีการโต้ตอบกับสังคมตั้งแต่ยังเล็ก กิจกรรมของเราช่วยให้เด็กเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมนอกเหนือจากการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พวกเขาสามารถรวบรวมข้อมูลให้สมดุลและพัฒนาแขนขาของเขาได้อีกด้วย
  • บทเรียนของเราออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสุขและเป็นที่สนุกสนานสำหรับเด็ก ๆ ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง นักเรียนจะเริ่มเชื่อมโยงเสียงและคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเข้ากับชีวิตประจำวัน และสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นระบบ
  • ห้องเรียนได้ถูกสร้างขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์ นั่นคือ สถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเด็กในการพัฒนาทักษะพื้นฐานขั้นพื้นฐานความสมดุลความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เราจะแนะนำและเสริมสร้างความจำ ซึ่งเป็นภาษาที่เด็กต้องการ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออนาคตของเขา เด็กๆ จะตื่นตัวที่จะเรียนรู้ผ่านใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข
  • ดนตรีเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรของเรา นักเรียนจะได้สัมผัสและเรียนรู้จากบทเพลงทางดนตรี คุณครูผู้ช่วยจะคอยแนะนำเด็ก ๆ ให้คำตอบที่ถูกต้องและส่งเสริมให้เด็กๆ คิดอย่างเป็นอิสระมากกว่าที่รอครูจะให้คำตอบที่ถูกต้อง ทั้งนี้ โรงเรียนของเรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปไกลกว่าการให้นักเรียนทำซ้ำ ท่องจำ เราส่งเสริมให้เขากล้าคิด กล้าทำ และใช้จินตนาการอย่างอิสระ

ค่าใช้จ่าย

Essential Learning เริ่มต้นเพียง 5,XXX บาท (6 ครั้ง / เดือน) และ Accelerated Learning เริ่มต้นเพียง 8,XXX บาท (11 ครั้ง / เดือน)